دیشب خواب دیدم میخوان شوهرم بدن! تو خواب اینقدر جیغ کشیدم و خودمو به درو دیوار زدم که بعد از ۸ ساعت خوابیدن هنوز خستم! 

یه همچین کابوسیه ازدواج:| 

=))