داستان‌هایی با فضاهایی مشترک و دریچه‌هایی که به جهانی غیرواقعی و فانتزی باز می‌شوند.
ده داستان این مجموعه: «خواهران پی‌یرس»، «پسری که خواب رفت»، «قایقی در سرداب»، «جراح پروانه‌ها»، «تارک دنیا مورد نیاز است»، «ربودن موجودات فضایی»، «دختری که استخوان جمع می‌کرد»، «بی هیچ ردپایی»، «گذر از رودخانه» و «دزد دکمه».

*(یا حداقل کاش بلد بودم اینطوری بنویسم!!)