دریافت

♫♫♫

تصور کن هیچ بهشتی وجود نداشت

آسان است اگر بخواهی

زیر پایمان هیچ جهنمی نبود

و بالای سرمان فقط آسمان بود

تصور کن تمام مردمان دنیا

فقط برای امروز زندگی می کردند

تصور کن هیچ کشوری وجود نداشت

تصورش سخت نیست

چیزی برای کشتن و کشته شدن وجود نداشت

و هیچ دینی هم نبود

تصور کن تمام مردمان دنیا

در صلح زندگی می کردند

شاید مرا خیال پرداز بخوانی

ولی من به تنهایی اینطور فکر نمی کنم

در آرزوی روزی هستم که تو نیز به ما بپیوندی

و دنیای همه ما یکی شود

تصور کن هیچ مالکیتی وجود نداشت

بعید می دانم بتوانی

حرص و طمع وجود نداشت و البته هیچ گرسنه ای

و انسان ها برادرگونه می زیستند

تصور کن تمام مردمان دنیا

تمام دنیا را با هم قسمت می کردند

شاید مرا رویاپرداز بخوانی

ولی من به تنهایی اینطور فکر نمی کنم

در آرزوی روزی هستم که تو نیز به ما بپیوندی

و دنیای همه ما یکی شود
♫♫♫