چند سال از عمرمو بدم عوضش توی این تصویر باشم؟ به مقصدِ هیچ کجا؟