این اواخر یک خانمی زل زد توی چشمانم و گفت "جمعه تو دهنی بدی میخورید"!

و حالا شنبه رسید و ما خوشحالیم،ما به خیابان‌ها میرویم و شادی میکنیم، قرار نیست به قول شما کسی را به خاک بکشیم.ما مثل شما نیستیم که هر جمعه دور هم جمع شویم و مشت گره کرده در هوا تاب دهیم و برای نصف دنیا مرگ بخواهیم، ما حتی منتظر نیستیم چهارسال یک بار فرصتی پیش بیاید تا با خیال تو دهانی زدن به هموطنمان روز و شب بگذرایم.رای ما حتی برای مشت زدن بر دهان استکبار نبود! راستش را بخواهید دیگر اسم مشت حالمان را بهم میزند! ما،خوشحالیم و برای خودمان و شما، امنیت، آرامش و زندگی بهتری میخواهیم.

ما امشب شادی میکنیم و از فردا در کنار حمایت از دولت منتخبمان از منتقدانش خواهیم بود و خواستار اجرایی شدن وعده‌ها!