۱جوزف عزیز ، این لهجه از کجا اومده بود؟ معرکه‌ای !♥

۳)the walk

IMDb: 7.3-10

2015

۴) آشنا شدن باphilippe petit (کلیک)و قصه‌اش باعث شد  درمورد ۱۱ سمپتامبر دوبرابر قبل احساس اندوه  کنم.

۵)دیالوگ:

بیشتر بندبازها زمانی میمیرن که دارن میرسن.اگه سه قدم برای رسیدن داشته باشی،اون قدم‌ها رو مغرورانه برداری و فکر کنی که شکست ناپذیری، خواهی مرد.