همیشه اصرار داشت من یه پسری هستم که نه سیگار میکشم نه مشروب میخورم، در نتیجه یه کیس مناسبم که باید قدرم دونسته شه! 

راستش اینا نهایتا بتونه دکتر مهمان برنامه صدا و سیما رو سر ذوق بیاره، یا دبیر دینی، یا مامانتو! 

چهارتا کتاب بخون، با چهار نفر آدم درست بگرد، چهار جا بیشتر ببین، چهار درصد بیشتر بفهم...


*حافظ