چرا هربار هرکس یهو خودشو میندازه تو زندگیم- یا کنده میشه از زندگیم- دقیقا باید تو ایام فرجه امتحانات باشه؟