چقدر دانشگاه کسل کننده‌س! اخر ترم شده و ما برنامه نداریم فضا رو خلوت کنیم بخوایم از دفتر سوالای امتحانات رو بدزدیم، بعد از ایوون خودمونو بکشیم بالا بریم تو دفتر و شلوار سین از کشش بیش از حد پاره شه و ما اونقدر بخندیم که خفه شیم.