وی به خانه میرسد،مقنعه‌ را از سرش دراورده  به گوشه‌ای پرتاب میکند و با غیظ میگوید امیدوارم تا پاییز به هیچ دلیلی مجبور نشوم تو را سر کنم