اینکه  حرف زدن باهاش حالت رو به خنده‌های کشدار میرسونه  اصن اتفاق خوبی نیستا! همینجاست که باید بزنی تو سر دلت و بگی بشین سر جات بچه