شقا یه بار تو وبلاگش نوشته بود، «فتح میخوام فقط، تو جهان چیزی نیست که دلم بیشتر از این بخوادش »