به نظر شما یه چشمی داره مارو میپاد؟ به نظر شما تو این خراب شده چی به چیه؟