من خیلی دلم میخواد آدم بهتری باشم...!

نباید اینقدر سخت باشه