چنان با سانسور فیلم رو درب و داغون کردن که عملا هیچی ازش باقی نموند، بعد تو بوق و کرنا که رفع توقیف شد! 

چراغای سینما که روشن شد باورم نمیشد تموم شده.سرمو برگردوندم دیدم بقیه هم همچین حسی دارن. اصن هیچی به هیچی. 

توهین به شعور مخاطب به معنای واقعی کلمه. فک کنم تا چند وقت اصن میلم به سینما رفتن رو کشت.