خیلی عجیبه که این آهنگ با این محتوای خشونت آمیزی که داره بهم روحیه میده؟ تو خونه راه میرم و کارامو سرو سامون میدم برنامه ریزی میکنم و تمام مدت زیر لب میخونم

?Mommy, can I go out and kill tonight

دریافت