۱- مردم آنقدرها که فکر میکنی متوجه اشتباهاتت نمیشوند

۲-اگر هر روز کار کوچکی انجام بدهی، میتوانی کارهای زیادی را تمام کنی

۳-اب و صابون بیشتر لکه ها را از بین میبرد

۴-کاری که هر روز انجام میدهی مهمتر از  کاریست که گاهی اوقات انجام میدهی.

۵-نگذار کمال، دشمن خوبی باشد!

۶-اگر شکست نمیخوری معلوم است به اندازه‌ی کافی تلاش نمیکنی.

۷-شادی همیشه تو را شاد نمیکند.از کتاب پروژه‌ی شادی -گریچن رابینز