تو فکر میکنی فراموش کردی.بعد به یه مهمونی دعوت میشی و درحالی که پشت میز نشستی و از هفت دولت آزادی به خاطره ای که تعریف میشه گوش میدی و روی ساندویچت سس خردل میریزی.

بعد مزه ی خردل توی تموم سلولای عصبیت پخش میشه،یاد اون فلافلی لعنتی کنار اون دانشگاه لعنتی‌تر میافتی که با یه دوست لعنتی که دیگه نیست میرفتین مینشستین پشت میزای قرمز لعنتیش و سس خردل میریختی روی ساندویچت و فکرشم نمیکردی داری خاطره میسازی. 

اره تو فکر میکنی فراموش کردی، ولی فقط فکر میکنی.