یه وقتایی یا باید بری

یا بمونی و پوزخند دیوار و قاب عکس و پنجره و گلدونا رو هم به جون بخری.