ژیل-از عشق توقع داری

لیزا-آره

ژیل-در حالی که این عشقه که از تو توقع داره.تو میخوای که عشق بهت ثابت کنه که وجود داره.چه اشتباهی!

این تویی که باید ثابت کنی که اون وجود داره.

لیزا-چطوری؟

ژیل-با اعتماد کردن

پ ن : 

#دورــ‌دنیاــ‌باــ‌کتاب‌ــ‌فرانسه‌ــ کتاب دوم