احساس میکنم مغزم ورم کرده.واقعا میتونم سنگینی فکرامو تو جمجمه حس کنم که داره فشار میاره به پیشونیم. 

انگار کافیه بیست دقیقه فیلم جدیدی ببینم تا از گوشام بزنه بیرون. حالم بده :|