جلوه‌ای واقعی از مادرانگی، متفاوت با نمایش‌های مرسوم از زیباییها‌ی مادر بودن -گرم و شیرین و آرامشبخش- روایتی از سختی‌ها،ترس‌ها،فداکاری‌ها و لحظات طاقت فرسای یک مادر.
 نهایتا زمانی که با خودتان میگویید خدای من،مگر دیوانه باشم بخواهم امتحانش کنم شما را به حال خود رها نمیکند و نهایتا با لبخندی فیلم را به آخر میرسانید و به این فکر میکنید که لعنتی به نظر می‌آید ارزشش را دارد...! 

Tully
2018
drama
IMDb:7.1-10