-عجب پیرسگ کثیفی!
-چی شده ؟!
-تو آسانسور نیشگونم گرفت!
-خُب , حالا دستگیرت شد نصفِ دیگه ی مردم چه جوری زندگی می کنن...
-ناسلامتی خوشگلم نیستم
-اهمیتی نمی دن . فقط کافیه دامن پات باشه.مثل تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه
-از پارچه ی قرمز بودن خسته شدم...میخوام دوباره گاو باشم!

some like it hot
1959
IMDb:8.3-10
Marilyn Monroe -  Tony Curtis - Jack Lemmon 

جری  و جو دو نوازنده فقیر که ناخواسته شاهد قتلی بوده‌اند برای فرار از دست گنگسترهایی که به دنبال از بین بردن شاهدین ماجرا هستند مجبور می شوند با سر و شکل زنانه وارد گروهی موسیقی تماما دخترانه شوند و ...