میدونستین میشه روی یه ستاره اسم گذاشت به عنوان هدیه با گواهی و مدرک و اینا ! ؟ به نظرم کادو ولنتاین فقط همین! بقیش مسخره بازیه:/