اااااااااااااای کـــــــــــــــــاش آدمـــــــــــــــــــــــــی

 وطنــــــــــــــــــــــــــــــش را همچون بنفشه‌ها میشد با خود ببرد هر کجا که خـــــــــواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت