کتاب "همه باید فمنیست باشیم" کمتر از دو ساعت وقت برای خواندن میخواست.چیزی به دانسته‌های من اضافه نکرد،تکرار چیزهایی بود که خیلی وقت هست میدانیم،حس کرده‌ایم و قبولش داریم.فقط حالا فهمیدم همانطور که ما حق رفتن به استادیوم‌ها را نداریم در آن سر دنیا زنان شهری در نیجیریه حق تنها به کافه رفتن را ندارند.

به نظرم این کتاب را باید آقایانی بخوانند که میگویند شاید قبلتر‌ها اوضاعتان بد بود،اما الان که همه چیز دارید، یا مردانی که از فمنسیم درکی در حد تروریسم دارند


نویسنده:چیماماندا انگوزی آدیشی


نکته:

فمنیسم مخالف هرگونه برتری است و خلاف تصور بعضی‌‌ها سعی در بزرگنمایی زن‌ها ندارند بلکه به برابری اجتماعی سیاسی اقتصادی هر دو جنس معتقد است.فمنیسم در راستای عدالت حرکت میکند پس دلیلی ندارد از فمنیست بودن بترسیم همانقدر که دلیلی ندارد از عادل بودن ترسید!